18. 2. 2020  7:03 Jaromír
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
Autor: Ing. Andrej Podhajský
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Roland Šuba, PhD.
Oponent:Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie vlastností výliskov pri lisovaní zmesí kovových práškov
Abstrakt:Cieľom práce je zistiť, aký vplyvu na rozmerové vlastnosti výliskov má prídavok medi rozdielneho obsahu do kovového prášku. Dôležitý sledovaný parameter je aj pevnosť vyrobených výliskov. Diplomová práca sa skladá z dvoch rozsiahlych častí. V prvej časti práce sú podrobne uvedené vlastnosti a špecifické kovových práškov podľa spôsobu výroby, príprava práškov pred lisovaním, lisovanie a javy, ktoré tieto procesy sprevádzajú. V časti diplomovej práce venovanej experimentu sú popísané vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé výlisky. Ďalej sú postupne rozpísané kroky, akými experiment prebiehal aj so získanými nameranými hodnotami. Na základe dosiahnutých výsledkov experimentu, je možné konštatovať, že prídavok medi má za následok rozdiel v rozmeroch výliskov. Najväčšie percentuálne zmeny sa prejavili v oblasti zmeny pevnosti vylisovaných skúšobných vzoriek.
Kľúčové slová:lisovanie, lisovateľnosť, práškové zmesi, meď, vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene