Jul 11, 2020   6:44 a.m. Milota
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Information systems in Healthcare
Written by (author):
Department:
Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Krajčušková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Informačné systémy v zdravotníctve
Summary:
Bakalárska práca sa venuje informačným systémom v zdravotníctve. Prvá kapitola práce pojednáva o informačných systémoch vo všeobecnosti. Definuje používané pojmy a opisuje fungovanie informačných systémov. V druhej kapitole je spracovaný aktuálny prehľad informačných systémov so zreteľom na ich využitie v praxi. Práca ďalej pojednáva o nemocničnom informačnom systéme (NIS) a integrovaných podsystémoch. Zároveňsú opísané niektoré komerčné systémy, ktoré sú dostupné na našom trhu. V tretej kapitole sú špecifikované požiadavky na tieto systémy. V štvrtej kapitole sú zhodnotené výhody a nevýhody jednotlivých systémov, ktoré sa používajú v praxi. Piata kapitola obsahuje návrh elektronickej karty pacienta vo webovom rozhraní s použitím najnovších technológií ako sú HTML5 a CSS 3.
Key words:
informačné systémy, zdravotníctvo, nemocničný informačný systém (NIS), elektronická karta pacienta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited