Feb 26, 2020   6:21 p.m. Viktor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Suggestion order for the increase of the safety and protection of health at work at the company of TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Written by (author): Ing. Barbora Janegová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Petra Marková, PhD.
Opponent:Mgr. Radka Urminská
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Summary:JANEGOVÁ Barbora: Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Petra Marková, PhD. - Trnava: MTF STU, 2013. 65s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu predmetu, významu a základným pojmom z oblasti BOZP. V druhej kapitole je popísaný profil spoločnosti a súčasný stav úrovne BOZP v podniku. Druhá kapitola obsahuje tiež informácie o jednom z nástrojov zvyšovania BOZP v podniku, nazvanom BBS program. Jeho efektivita a vnímanie z pohľadu zamestnancov boli zisťované pomocou dotazníka. Na základe vyhodnotenia odpovedí zamestnancov, boli spracované návrhy zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v tretej kapitole. Poslednú kapitolu bakalárskej práce tvorí zhodnotenie navrhovaných riešení.
Key words:ochrana, bezpečnosť, zdravie, spolupráca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited