24. 1. 2020  9:29 Timotej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Autor: Ing. Barbora Janegová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Petra Marková, PhD.
Oponent:Mgr. Radka Urminská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Abstrakt:JANEGOVÁ Barbora: Návrh opatrení pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Petra Marková, PhD. - Trnava: MTF STU, 2013. 65s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia pre zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom. Prvá kapitola je venovaná vysvetleniu predmetu, významu a základným pojmom z oblasti BOZP. V druhej kapitole je popísaný profil spoločnosti a súčasný stav úrovne BOZP v podniku. Druhá kapitola obsahuje tiež informácie o jednom z nástrojov zvyšovania BOZP v podniku, nazvanom BBS program. Jeho efektivita a vnímanie z pohľadu zamestnancov boli zisťované pomocou dotazníka. Na základe vyhodnotenia odpovedí zamestnancov, boli spracované návrhy zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v tretej kapitole. Poslednú kapitolu bakalárskej práce tvorí zhodnotenie navrhovaných riešení.
Kľúčové slová:ochrana, bezpečnosť, zdravie, spolupráca

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene