Dec 15, 2019   11:49 a.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to improve the educational system of production workers in KNOTT s.r.o., Modra
Written by (author): Ing. Veronika Vranková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania výrobných zamestnancov v spoločnosti KNOTT spol. s r.o., Modra
Summary:VRANKOVÁ, Veronika: Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania výrobných zamestnancov v spoločnosti KNOTT spol. s r. o., Modra. [ Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta; Katedra priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Iveta Čambálová, - Trnava: Mtf STU, 2013. 58 s. Cieľom mojej bakalárskej práce je vyhotovenie návrhu opatrení na zlepšenie systému vzdelávania výrobných zamestnancov. Pre zlepšenie systému vzdelávania som sa snažila navrhnúť také opatrenia, aby zamestnanci dosiahli lepšiu a odbornú vzdelanosť na splnenie daného cieľa a zvýšenia pracovného výkonu v podniku. V teoretickej časti mojej práce som sa zamerala hlavne na charakteristiku vzdelávania zamestnancov v priemyselných podnikoch. Snažila som sa popísať riadenie ľudských zdrojov, systém podnikového vzdelávania, metódy rozvoja a vzdelávania zamestnancov vo firmách či role manažérov v procese vzdelávania. V analýze vzdelávania výrobných zamestnancov v podniku, som popísala celkový rozvoj podniku, výrobný program, organizačnú, personálnu a vzdelanostnú štruktúru. Zamerala som sa na vzdelávanie výrobných zamestnancov so zameraním na zváranie, obrábanie a montáž, ktorí nemajú vzdelanostnú štruktúru rozvinutú. Preto som v návrhovej časti bakalárskej práce popísala vzdelávací plán pre zamestnancov v oblasti zvárania, obrábania a montáže s cieľom dosiahnutia dobrých výsledkov v oblasti výroby, ale tiež s cieľom motivovania mladých ľudí do práce s kariérnym postup na Slovensku čí v zahraničí. Výsledky navrhnutých opatrení pre systém vzdelávania výrobných zamestnancov, by sa mal prejaviť v kvalite vzdelaných zamestnancov a teda aj v kvalite výroby, motivovania mladých ľudí do práce, nižších nákladov na vzdelanie s efektívny výkonom.
Key words:Vzdelávanie, Vzdelávací plán, Systém vzdelávania, Kariéra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited