Feb 28, 2020   10:39 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to improve the performance of management functions in the company JAVYS, a.s.
Written by (author): Ing. Martina Vagovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent:Ing. Ružena Šrubařová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v podniku JAVYS, a.s. Práca sa skladá zo štyroch častí. Prvá kapitola je zameraná na zber teoretických vedomostí a pojmov týkajúcich sa manažérov, kompetencií a manažérskych funkcií. Druhá časť je analytická, zameraná na základné informácie o spoločnosti JAVYS, a.s. a na aktuálny stav realizácie manažérskych funkcií. Analýza je uskutočnená formou dotazníkovej metódy a štruktúrovaného rozhovoru. Tretia časť bakalárskej práce obsahuje návrhy na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií. Cieľom štvrtej časti je vyhodnotenie navrhovaných opatrení.
Key words:manažment, manažérske kompetencie, manažérske funkcie, manažér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited