18. 1. 2020  12:04 Bohdana
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
Autor: Ing. Martina Vagovičová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Oponent:Ing. Ružena Šrubařová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v podniku JAVYS, a.s. Práca sa skladá zo štyroch častí. Prvá kapitola je zameraná na zber teoretických vedomostí a pojmov týkajúcich sa manažérov, kompetencií a manažérskych funkcií. Druhá časť je analytická, zameraná na základné informácie o spoločnosti JAVYS, a.s. a na aktuálny stav realizácie manažérskych funkcií. Analýza je uskutočnená formou dotazníkovej metódy a štruktúrovaného rozhovoru. Tretia časť bakalárskej práce obsahuje návrhy na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií. Cieľom štvrtej časti je vyhodnotenie navrhovaných opatrení.
Kľúčové slová:manažment, manažérske kompetencie, manažérske funkcie, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene