Jul 7, 2020   2:02 a.m. Oliver
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Proposal measures to improve creation and implementation of marketing strategy in ŽSR – Železničné telekomunikácie
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ivan Černý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie tvorby a implementácie marketingovej stratégie v ŽSR - Železničné telekomunikácie
Summary:BUJALKA, Martin: Návrh opatrení na zlepšenie tvorby a implementácie marketingovej stratégie v ŽSR - Železničné telekomunikácie. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov. Vedúci práce: Mgr. Kamil Vaňa.- Trnava: MTF STU, 2013. 57 s. Bakalárska práca sa zaoberá návrhom opatrení na zlepšenie tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku ŽSR -- Železničné telekomunikácie. Prvú časť tvoria teoretické východiská významu tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku. V druhej časti je vypracovaná analýza súčasného stavu uplatňovania marketingovej koncepcie v podniku ŽSR ŽT. V tretej časti na základe výsledkov z analýz súčasného stavu som vypracoval návrh opatrení na zlepšenie tvorby a implementácie marketingovej stratégie v ŽSR ŽT. Štvrtú časť tvorí zhodnotenie a prínosy zo zavedenia marketingovej stratégie s navrhnutými opatreniami, ktorými si podnik upevní svoje miesto na trhu.
Key words:
marketing, marketingová stratégia, analýza marketingovej stratégie, implementácia marketingovej stratégie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited