Mar 29, 2020   2:58 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to improve the communication system in EURO PUMPS TECH, s.r.o.
Written by (author): Ing. Michal Dadík
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ján Lenhardt
Opponent:Ing. Martin Muška
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie systému komunikácie v EURO PUMPS TECH, s.r.o.
Summary:V bakalárskej práci sa venujem systému komunikácie v podniku. Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia, ktoré by pri ich implementácii mali priniesť zlepšenie súčasného stavu systému komunikácie v spoločnosti EURO PUMPS TECH, s.r.o. V prvej kapitole -- teoretickej časti sa zaoberám problematikou vnútropodnikovej komunikácie všeobecne. Definujem pojem komunikácia, popisujem zložky a formy komunikácie, opisujem informačné toky, ktoré prebiehajú v podniku. Na základe získaných vedomostí z teoretickej časti pokračujem druhou kapitolou -- analýzou súčasného stavu systému komunikácie v spoločnosti a následne v tretej kapitole predkladám návrhy opatrení na zdokonalenie systému komunikácie v spoločnosti. V poslednej štvrtej kapitole hodnotím možný prínos návrhov opatrení pre spoločnosť EURO PUMPS TECH, s.r.o.
Key words:komunikácia, vnútropodniková komunikácia, systém komunikácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited