Apr 4, 2020   11:55 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures that can be taken for more efficient use of marketing communication in Continental Matador Rubber, Ltd. in the context of CSR strategy
Written by (author): Ing. Ingrida Kalmová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent:Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na efektívne využívanie nástrojov marketingovej komunikácie v Continental Matador Rubber, s.r.o. v kontexte so stratégiou SZP
Summary:KALMOVÁ, Ingrida: Návrh opatrení na efektívnejšie využívanie marketingovej komunikácie v Continental Matador Rubber, s.r.o. v kontexte so stratégiou SZP. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Jaromíra Vaňová -- Trnava MTF STU, 2013, 68 strán. Cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy nástrojov marketingovej komunikácie v podniku - Continental Matador Rubber, s. r. o. navrhnúť také nástroje, resp. návrhy, ktoré povedú k efektívnejšiemu využívaniu marketingovej komunikácie v kontexte so spoločensky zodpovedným podnikaním. Téma sa člení na tri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná definíciám z oblasti marketingu - marketingovým činnostiam, marketingovej komunikácii, marketingovému mixu a integrovanej marketingovej komunikácii. V druhej kapitole je analyzovaný podnik Continental Matador Rubber, s. r. o. Púchov a jeho súčasný stav na bulharskom trhu. Analýza prechádza do vyhodnotenia výsledkov. Tretia kapitola obsahuje návrhy na zefektívnenie marketingovej komunikácie v kontexte so spoločensky zodpovedným podnikaním vzhľadom na bulharský trh.
Key words:komunikácia, reklama, public relations, osobný predaj , marketingový mix , Continental Matador Rubber , Spoločensky zodpovedné podnikanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited