Apr 1, 2020   5:28 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for streamlining processes upstream and downstream relationships in the company SUNIK, s.r.o.
Written by (author): Ing. Lucia Ridzoňová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Domingos Deodato De Assuncao Jacinto, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zefektívňovania procesov dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti SUNIK, s.r.o.
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je vykonanie analýzy súčasného stavu dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti Sunik, s.r.o. a na základe zistených nedostatkov navrhnúť vhodné opatrenia na zefektívnenie, ktoré bude možné do podniku jednoducho aplikovať. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú zhrnuté teoretické poznatky o dodávateľských a odberateľských vzťahoch, logistike, partnerstve s dodávateľmi a udržaní zákazníka. Druhá kapitola je zameraná na predstavenie podniku Sunik, s.r.o. a analýzu súčasného stavu dodávateľských a odberateľských vzťahov. Potrebné informácie som získala na základe komunikácie s podnikom a na základe dotazníkového prieskumu, ktorý bol zameraný na zistenie spokojnosti odberateľov spoločnosti Sunik, s.r.o. V tretej kapitole, návrhovej časti sú uvedené návrhy na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov. Záverečná časť je venovaná zhodnoteniu jednotlivých návrhov a ich prínosu pre spoločnosť.
Key words:vzťah dodávateľ - odberateľ, logistika, partnerstvo s dodávateľmi, nákup, predaj, udržanie zákazníka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited