7. 6. 2020  6:13 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh zefektívňovania procesov dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti SUNIK, s.r.o.
Autor:
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Miroslav Babčan
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh zefektívňovania procesov dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti SUNIK, s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom mojej diplomovej práce je vykonanie analýzy súčasného stavu dodávateľských a odberateľských vzťahov v spoločnosti Sunik, s.r.o. a na základe zistených nedostatkov navrhnúť vhodné opatrenia na zefektívnenie, ktoré bude možné do podniku jednoducho aplikovať. Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú zhrnuté teoretické poznatky o dodávateľských a odberateľských vzťahoch, logistike, partnerstve s dodávateľmi a udržaní zákazníka. Druhá kapitola je zameraná na predstavenie podniku Sunik, s.r.o. a analýzu súčasného stavu dodávateľských a odberateľských vzťahov. Potrebné informácie som získala na základe komunikácie s podnikom a na základe dotazníkového prieskumu, ktorý bol zameraný na zistenie spokojnosti odberateľov spoločnosti Sunik, s.r.o. V tretej kapitole, návrhovej časti sú uvedené návrhy na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov. Záverečná časť je venovaná zhodnoteniu jednotlivých návrhov a ich prínosu pre spoločnosť.
Kľúčové slová:
vzťah dodávateľ - odberateľ, logistika, partnerstvo s dodávateľmi, nákup, predaj, udržanie zákazníka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene