Dec 7, 2019   3:04 a.m. Ambróz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of possible formation of corporate culture on business management in Biotika, as.
Written by (author): Ing. Gabriela Sporímska
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh možností formovania podnikovej kultúry manažmentom v podniku Biotika, a.s.
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou podnikovej kultúry v podniku Biotika, a.s.. Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť možnosti formovania podnikovej kultúry manažmentom podniku. Čiastkovými cieľmi sú analýza súčasného stavu podnikovej kultúry a zistenie stavu želaného zamestnancami. Na základe výsledkov prieskumu sú navrhnuté možnosti riešenia, pomocou ktorých je možné optimalizovať podnikovú kultúru v danom podniku. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola teoreticky popisuje podstatu a význam manažmentu a podnikovej kultúry. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou súčasného profilu podnikovej kultúry a požiadavkami zamestnancov na želaný profil podnikovej kultúry. V tretej kapitole sú zanalyzované rozdiely medzi súčasným a želaným stavom podnikovej kultúry a z nich vyvodené návrhy na riešenie. Posledná štvrtá kapitola je zhodnotením navrhovaných riešení.
Key words:manažment podniku, podniková kultúra, štýl riadenia, komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited