Jan 27, 2020   4:19 p.m. Bohuš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A proposal for the management of teamwork in a company ŽOS Trnava, a.s.
Written by (author): Ing. Michaela Janková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riadenia tímovej práce v podniku ŽOS Trnava, a.s.
Summary:JANKOVÁ, Michaela: Návrh riadenia tímovej práce v podniku ŽOS Trnava, a.s. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD., - Trnava: MtF STU, 2012. 86 s. tím, tímová práca, spolupráca, riadenie, efektívnosť Cieľom mojej diplomovej práce je, na základe analýzy, navrhnúť riadenie tímovej práce v podniku ŽOS Trnava, a.s. Diplomová práca je rozdelená do 4 hlavných kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoreticko-pojmovým charakteristikám problematiky tímovej práce. Predstavenie spoločnosti, analýza súčasného stavu a možností riadenia tímovej práce sú predmetom druhej kapitoly. Analýza súčasného stavu je zameraná na popis tímov, a tiež na zistenie fungovania tímovej práce v spoločnosti. Na zistenie informácií som použila metódu osobného rozhovoru s personalistkou a dotazníka. Tretia kapitola je zameraná na návrh riadenia tímovej práce v spoločnosti. Navrhnutý model riadenia je zostavený za účelom zefektívnenia práce v tímoch danej spoločnosti. Je tvorený týmito základnými bodmi: zloženie, ciele, členovia tímu, komunikácia, stretnutia a informovanosť, rozvoj tímov, manažovanie konfliktov, odmeňovanie a motivácia, projektový tím, kontrola a hodnotenie tímov, a na záver vizualizácia tímov. Model je zameraný na dosahovanie vysokej úrovne tímovej práce, ktorý podporuje výkonnosť a spokojnosť zamestnancov, čo prináša v konečnom dôsledku prínosy i samotnej spoločnosti. Posledná štvrtá kapitola poskytuje zhodnotenie návrhov, týkajúcich sa riadenia tímovej práce.
Key words:efektívnosť, tím, tímová práca, spolupráca, riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited