Jan 24, 2020   2:52 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of competitive differentiation company ETI ELB Ltd. in the process of creation the market position
Written by (author): Ing. Michaela Šotníková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh konkurenčného odlíšenia spoločnosti ETI ELB s.r.o. v procese tvorby trhovej pozície
Summary:Diplomová práca sa zaoberá konkurenčným odlíšením spoločnosti ETI ELB s.r.o. v procese tvorby trhovej pozície. Cieľom diplomovej práce je návrh konkurenčného odlíšenia spoločnosti ETI ELB s.r.o. na základe identifikovania organizácie a jej konkurenčných predností a analýzy konkurencie. Transparentnejšie popísanie problematiky zabezpečuje rozčlenenie práce do štyroch samostatných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické zosumarizovanie problematiky segmentácie trhu, následného výberu cieľového trhu a určenia pozície na trhu. Druhá kapitola je venovaná histórii spoločnosti ETI ELB s.r.o. a analýze súčasného stavu spoločnosti. Tretia kapitola obsahuje navrhnuté konkurenčné odlíšenia spoločnosti a záverečná štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie jednotlivých návrhov konkurenčného odlíšenia spoločnosti ETI ELB s.r.o. v procese tvorby trhovej pozície.
Key words:segmentácia, umiestňovanie, analýza, konkurenčné odlíšenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited