Mar 29, 2020   1:15 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of improvements employee education and development system in company GE Energy Slovakia, s.r.o.
Written by (author): Ing. Ľuboš Fiala
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku GE Energy Slovakia, s.r.o.
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnutie zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku GE Energy Slovakia, s.r.o. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. V prvej, teoretickej časti som sa zameral na teoretické východiská z oblasti vzdelávania ako je identifikácia, plánovanie, realizácia, metódy, hodnotenie a prínosy vzdelávacích a rozvojových aktivít. Druhá kapitola popisuje analýzu súčasného stavu vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku GE Energy Slovakia, s.r.o., ktorej súčasťou je aj dotazníkový prieskum. Po vypracovaní analýzy súčasného stavu som v tretej kapitole navrhol zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku. V poslednej, štvrtej kapitole sa zhodnotili navrhované riešenia, ich prínosy a výhody zavedenia do podniku.
Key words:rozvoj zamestnancov, metódy vzdelávania, hodnotenie vzdelávania, školenie, vzdelávanie zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited