Apr 5, 2020   6:46 p.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of options for improving communication between teachers and students in secondary vocational schools St. Rafael in Nemšová.
Written by (author): Ing. Mária Bračíková
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
Opponent:PhDr. Libor Bernát, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a žiakom na Strednej odbornej škole sv. Rafaela v Nemšovej
Summary:Cieľom diplomovej práce je posúdenie a zhodnotenie úrovne pedagogickej komunikácie počas vyučovacieho procesu i mimo neho na Strednej odbornej škole sv. Rafaela v Nemšovej a možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a žiakmi. Na skúmanie danej problematiky sme využili metódu pozorovania počas vyučovacích hodín, metódu rozhovoru so zástupkyňou školy a kvantitatívnu analýzu prostredníctvom dotazníkov. Výsledkom je zistenie, že na škole je veľká snaha učiteľov a žiakov o vzájomnú diskusiu a komunikáciu a zároveň záujem odstrániť zistené nedostatky. Vyhodnotením a spracovaním aplikovaných metód sme v poslednej časti diplomovej práce navrhli riešenia a odporúčania, napríklad rozširovanie slovnej zásoby žiakov štúdiom literatúry, aktívnejšie počúvanie, sebareflexia zo strany učiteľov a žiakov, oživenie hodín multimediálnou technikou, poprípade zapájanie do komunikácie metódou brainstormingu. Uvedené odporúčania, ich prijatie a aplikovanie do praxe by mali prispieť k zlepšeniu pedagogickej komunikácie na uvedenej škole.
Key words:žiak, diskusia, spätná väzba, komunikácia, učiteľ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited