Dec 9, 2019   6:54 p.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modern methods of education
Written by (author): Ing. Iveta Bučková
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné metódy vyučovania
Summary:Cieľom práce bolo vyzdvihnúť efektivitu a prínos moderných koncepcií vyučovania, ktoré vyžadujú od žiakov vyššiu úroveň aktivity, myšlienkovej samostatnosti, uvoľňujú priestor pre praktické činnosti a pre rozvíjanie ich tvorivosti, prispievajú k rozvoju celej osobnosti žiaka. Na základe štúdia odbornej literatúry sme definovali vyučovacie metódy tradičného a moderného vyučovania, porovnali sme ich výhody a nevýhody, charakterizovali sme požiadavky na prácu učiteľov ale rozobrali sme aj postoje žiakov k jednotlivým metódam. Hlavným cieľom diagnostického výskumu bolo analyzovať používanie moderných metód vo vyučovacom procese a to či ich prínos napĺňa očakávania žiakov a učiteľov. Diagnostický výskum bol realizovaný metódou dotazníka a štruktúrovaného riadeného rozhovoru. Výskumný súbor tvorili žiaci tretieho ročníka SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici a učitelia vyučujúci na tejto škole. Medzi najvýznamnejšie výsledky výskumu patrí to, že učitelia používajú vo vyučovaní moderné metódy vyučovania, no neustále preferujú vyučovanie tradičnými metódami. S touto preferenciou sa stotožňujú aj žiaci. Moderné vyučovacie metódy umožňujú efektívnejšie pochopenie učiva, majú lepšie prepojenie teórie s praxou a znižujú domácu prípravu žiakov na vyučovanie. Škola vytvára vhodné podmienky pre adaptáciu moderných vyučovacích metód a vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov. Na základe týchto ale aj ostatných výsledkov výskumu boli navrhnuté odporúčania pre pedagogickú prax a tiež bola navrhnutá optimálna stratégia využívania moderných metód vo vyučovaní odborných predmetov. Tieto návrhy by mali prispieť k zlepšeniu súčasného stavu vyučovacieho procesu na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici a vďaka tomu by sme mali zabezpečiť ešte väčšie prepojenie teórie s praxou, zlepšenie vzťahov učiteľ verzus žiak, zefektívnenie vyučovania a zvýšiť motiváciu a záujem o vzdelávanie žiakov.
Key words:tradičné metódy, vyučovacie metódy, moderné metódy, vyučovací proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited