Apr 1, 2020   5:14 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposals for innovation in the management of secondary school
Written by (author): Ing. Adriána Spišáková
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Opponent:Ing. Drahomír Oujezdský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh inovácií v manažmente strednej priemyselnej školy
Summary:SPIšáKOVá, aDRIáNA: náVRH INOVáCIí V MANAžMENTE STREDNEJ priemyselnej šKOLY. [ dIPLOMOVá PRáCA]- sLOVENSKá TECHNICKá UNIVERZITA V BRATISLAVE. MATERIáLOVOTECHNOLOGICKá FAKULTA SO SíDLOM V TRNAVE; úSTAV inžinierskej pedagogiky. šKOLITEľ: ING. ALEXANDER BILčíK, PHD.-TRNAVA:MTF STU,2012. 70.S. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať procesy riadenia, ktoré na škole prebiehajú a následne navrhnúť také inovácie, ktoré prispejú k zlepšeniu manažmentu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany. Najprv sme spracovali teoretické poznatky z oblasti manažmentu stredných škôl. Zamerali sme sa na riadenie na konkrétnej strednej škole. Analýzou interných dokumentov a konzultáciami s kompetentnými zamestnancami sme sa dopracovali k prednostiam a nedostatkom v riadení tejto školy. Vo výskumnej časti diplomovej práce sme využili metódu dotazníkového prieskumu a metódu riadeného rozhovoru. Riešením zisteného stavu sú navrhnuté inovácie. Výsledkom diplomovej práce sú návrhy, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu manažmentu na zvolenej strednej priemyselnej škole.
Key words:manažment, procesy, stredná priemyselná škola, inovácie, partneri školy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited