7. 6. 2020  6:32 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh inovácií v manažmente strednej priemyselnej školy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh inovácií v manažmente strednej priemyselnej školy
Abstrakt:
SPIšáKOVá, aDRIáNA: náVRH INOVáCIí V MANAžMENTE STREDNEJ priemyselnej šKOLY. [ dIPLOMOVá PRáCA]- sLOVENSKá TECHNICKá UNIVERZITA V BRATISLAVE. MATERIáLOVOTECHNOLOGICKá FAKULTA SO SíDLOM V TRNAVE; úSTAV inžinierskej pedagogiky. šKOLITEľ: ING. ALEXANDER BILčíK, PHD.-TRNAVA:MTF STU,2012. 70.S. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať procesy riadenia, ktoré na škole prebiehajú a následne navrhnúť také inovácie, ktoré prispejú k zlepšeniu manažmentu Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany. Najprv sme spracovali teoretické poznatky z oblasti manažmentu stredných škôl. Zamerali sme sa na riadenie na konkrétnej strednej škole. Analýzou interných dokumentov a konzultáciami s kompetentnými zamestnancami sme sa dopracovali k prednostiam a nedostatkom v riadení tejto školy. Vo výskumnej časti diplomovej práce sme využili metódu dotazníkového prieskumu a metódu riadeného rozhovoru. Riešením zisteného stavu sú navrhnuté inovácie. Výsledkom diplomovej práce sú návrhy, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu manažmentu na zvolenej strednej priemyselnej škole.
Kľúčové slová:
manažment, procesy, stredná priemyselná škola, inovácie, partneri školy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene