Feb 19, 2020   12:05 p.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Truancy as educational problem at schools
Written by (author): Ing. Štefan Lovecký
Department: Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Silvester Sawicki, PhD.
Opponent:Mgr. Karol Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Záškoláctvo ako výchovný problém na školách
Summary:ABSTRAKT LOVECKÝ Štefan, Bc. : Záškoláctvo ako výchovný problém na školách. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. -- Školiteľ: PhDr. Silvestrovi Sawickému, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2012, s. 60. Kľúčové slová: záškoláctvo, škola, výchovný problém, absencia, prospech, príčiny. Diplomová práca sa zaoberá výchovnými problémami záškoláctva na školách. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy a praktická časť je založená na prieskume, ktorý bol realizovaný formou dotazníkovej metódy na strednej odbornej škole v Holíči. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či majú študenti strach zo skúšania a či má nižšie vzdelanie rodičov vplyv na záškoláctvo. Prieskum nám potvrdil, že strach zo skúšania zvyšuje počet absencii u študentov a nepotvrdil mám, že nižšie vzdelanie rodičov má vplyv na záškoláctvo svojich detí.
Key words:absencia, , záškoláctvo, , výchovný problém, absencia,

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited