Apr 6, 2020   5:40 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Creativity analysis of high school students and its development opportunities.
Written by (author): Ing. Monika Zelenáková
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Krištofiaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza úrovne tvorivosti stredoškolákov a možnosti jej rozvíjania na stredných školách
Summary:ZELENÁKOVÁ Monika: Analýza úrovne tvorivosti stredoškolákov a možnosti jej rozvíjania na stredných školách. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej - Školiteľ PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD.- Trnava: MtF STU, 2012. str. 60. Cieľom bakalárskej práce je zistiť úroveň tvorivosti žiakov na Strednej priemyselnej škole v Myjave. V prvej kapitole sme charakterizovali tvorivosť, fázy a úrovne tvorivosti, motivovanie rozvoja tvorivosti žiakov, metódy rozvoja tvorivosti a bariéry tvorivosti. Hlavná časť práce je venovaná prieskumu. Sú v nej stanovené ciele, metódy, miesto, prieskumná vzorka, analýza a interpretácia výsledkov. Štvrtá časť práce zahŕňa návrhy a odporúčania pre pedagogickú prax. Sledovaná vzorka respondentov dosiahla vo všetkých faktoroch tvorivosti podpriemernú úroveň tvorivosti.
Key words:tvorivosť, metódy rozvoja tvorivosti, fluencia, flexibilita, originalita, elaborácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited