Dec 11, 2019   8:52 a.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Financial Literacy
Written by (author): Ing. Katarína Kutková
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Finančná gramotnosť
Summary:KUTKOVÁ, Katarina, Bc.: Finančná gramotnosť [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Školiteľ: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD. Trnava: MtF STU, 2012. 81 s. Predmetom skúmania diplomovej práce je úroveň finančnej gramotnosti žiakov na strednej odbornej škole. Cieľom práce je zistiť aký význam má finančná gramotnosť a finančné vzdelávanie v súčasnosti a aké metódy podporujúce rozvoj finančnej gramotnosti poznáme. Práca pozostáva z teoretickej a empirickej časti. Teoretická časť práce poukazuje na význam finančnej gramotnosti. Ďalej vymedzuje základné pojmy, charakterizuje finančnú gramotnosť vo vzdelávaní. Taktiež v práci charakterizujeme metódy, princípy a funkcie finančnej gramotnosti. Následne sa zamýšľame nad pripravenosťou učiteľov na výučbu finančnej gramotnosti na školách. Cieľom empirickej časti je, po preštudovaní dostupnej odbornej literatúry, zistiť pomocou didaktického testu úroveň vedomostí žiakov na Strednej priemyselnej škole v Leviciach v oblasti finančnej gramotnosti. V závere odporúčame vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na všetkých školách na Slovensku.
Key words:Finančná gramotnosť, Finančné vzdelávanie, Financie, Peniaze

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited