Dec 9, 2019   8:31 a.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identifying learning styles of students of secondary technical schools
Written by (author): Ing. Margita Dluhošová Hricová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia štýlov učenia sa žiakov SOŠ
Summary:DLUHOŠOVÁ HRICOVÁ, Margita : Identifikácia štýlov učenia sa žiakov stredných odborných škôl. [Diplomová práca] / Margita Dluhošová Hricová. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. -- Vedúca diplomovej práce : Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD. -- Stupeň odbornej kvalifikácie : Inžinier /Ing./ -- Trnava : Materiálovotechnologická fakulta, 2012. 70 s. Diplomová práca prináša pohľad na problematiku preferovaných učebných štýlov u žiakov stredných odborných škôl. V teoretickej časti je charakterizované učenie z terminologického hľadiska. Táto kapitola je zameraná na klasifikáciu učenia, motiváciu ako základnú podmienku učenia a autoregulované učenie, ktoré riadi vlastný proces učenia. Sústreďuje tiež pozornosť na vymedzenie pojmu učebný štýl a typológiu učebných štýlov. V druhej kapitole je riešená analýza výskumov v oblasti učebných štýlov. Tretia kapitola je zameraná na prípravu a realizáciu diagnostického výskumu. Hlavný cieľ diplomovej práce realizovaný prostredníctvom diagnostického výskumu bol uskutočnený na troch stredných odborných školách v regióne Prievidza. Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov výskumu uzatvára štvrtú kapitolu. Návrhy a odporúčania pre prax sú formulované v záverečných častiach práce. Cieľom diagnostického výskumu je identifikovať učebné štýly používané žiakmi stredných odborných škôl v regióne Prievidza a zistiť rozdiely v používaní štýlov učenia žiakov. Hlavný cieľ spolu s čiastkovými cieľmi sú realizované prostredníctvom diagnostického výskumu. Na diagnostikovanie učebných štýlov sme použili MI dotazník W. McKenzie, ktorý vychádzal z teórie viacnásobnej inteligencie H. Gardnera a LSI dotazník podľa štvorkvadrantového modelu D.A. Kolba. Výsledky, získané identifikáciou učebných štýlov podľa prevládajúcich druhov inteligencie, preukazujú, že študenti všetkých troch stredných odborných škôl prefe- rujú intrapersonálny a telesno-kinestetický učebný štýl. Výsledky, dosiahnuté diagnostikova- ním štýlov učenia podľa D.A. Kolba, naznačujú, že študenti patria k typu študentov akomodátor, ktorí preferujú konkrétny, aktívny učebný štýl.
Key words:inteligencia, učebný štýl, učenie, motivácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited