Dec 14, 2019   3:14 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Business and business skills of secondary school students
Written by (author): Ing. Maroš Potocki
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podnikanie a rozvoj podnikateľských zručností žiakov SŠ
Summary:Diplomová práca je zameraná na rozvoj podnikania a podnikateľských zručnosti žiakov SŠ, riadený štrukturovaný rozhovor s 3 úspešnými podnikateľmi z levického okresu, hodnotenie ich postojov a analýza získaných odpovedí . Práca je rozčlenená do piatich kapitol, v ktorých sa podrobnejšie zaoberáme otázkami podnikateľských zručností a ich rozvoja. Prvá kapitola je zameraná na základné pojmy a význam rozvoja podnikateľských zručností. V poradí druhá kapitola opisuje a analyzuje projekty, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj podnikateľských zručností. Tretia kapitola je venovaná implementácii problematiky do školského kurikula. Predposledná štvrtá kapitola je zameraná na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu výsledkov výskumu. Cieľom výskumu bola obsahová analýza získaných odpovedí, ktorá sa realizovala pomocou štruktúrovaného rozhovoru. Okrem toho spočíval hlavný cieľ i v analýze rozvoja podnikateľských zručností žiakov a zamerania sa na ich podporu. Výskumu sa zúčastnilo 24 žiakov štvrtého ročníka obchodnej akadémie, 24 žiakov strednej odbornej školy a takisto 24 žiakov gymnázia. Pri formulácii záverov a overovaní výskumných predpokladov nám okrem odpovedí podnikateľov pomohol dotazník, ktorý vyplnili žiaci uvedených 3 škôl v Leviciach. Ich participáciou a aktívnou spoluúčasťou sme merali úroveň ich podnikateľských zručností a vedomostí a skúmali ich hodnotovú orientáciu v zameraní sa na podnikateľské zručnosti. Získané údaje boli následne porovnávané medzi školami. Posledná piata kapitola je zameraná na návrhy a odporúčania pre prax.
Key words:podnikanie, podnikateľské zručnosti, učebné kurikulum, učitelia, výchova, rodičia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited