1. 4. 2020  17:24 Hugo
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Spolupráca rodiny a školy v stredných školách
Autor: Ing. Ida Viglašová
Pracoviště: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
Oponent:PhDr. Drahomíra Kučírková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Spolupráca rodiny a školy v stredných školách
Abstrakt:V diplomovej práci sa venujeme problematike spolupráce rodiny a školy počas vzdelávania adolescentov na strednej škole. Pozornosť orientujeme na všetky bežné okolnosti ovplyvňujúce akúkoľvek spoluprácu pedagógov a rodičov adolescentov, na postoje pedagógov ako i rodičov k danej problematike, prístupy na hľadanie príčin a dôsledkov pôsobiacich na kvalitu vzájomnej spolupráce pedagógov vyučujúcich na stredných školách, rodičov adolescentov študujúcich na stredných školách a žiakov, teda adolescentov ako takých. V práci predkladáme názory pedagógov a odborníkov zaoberajúcimi sa problematikou spolupráce rodiny a školy vo všeobecnom poňatí, ktoré dopĺňame svojimi postrehmi z vlastných skúseností v tejto oblasti, ako aj získanými informáciami z okolia. V empirickej časti sa zameriavame na zistenie konkrétnych spôsobov spolupráce študujúcich adolescentov na konkrétnych stredných odborných školách a gymnáziu, ich rodičov a samotných pedagógov z týchto stredných škôl. Výsledkom je vyhodnotenie vzájomnej spolupráce žiakov, rodičov a pedagógov na strednej škole, porovnanie skúseností, nápadov, vyvodenie konkrétnych záverov zo zrealizovaného výskumu, ako i predloženie konkrétnych doporučení. Zistenie, že spolupráca medzi rodinou a školou prebieha, je pozitívne, no na základe názorov respondentov musíme podotknúť, že spomenutá vzájomná spolupráca prebieha vo väčšine prípadov iba v prípade nejakého problému týkajúceho sa žiaka. Záverom vyhodnotenia predpokladov je konštatovanie, že celkový efekt spolupráce medzi rodinou a školou závisí od rôznych okolností a faktorov ovplyvňujúcich túto spoluprácu, ako aj konštatovanie, že vzájomná spolupráca je často ovplyvnená aj dôverou rodiny voči učiteľom, či formou spolupráce a vzájomnej komunikácie.
Klíčová slova:adolescent, rodina, spolupráca, škola, žiak

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně