9. 4. 2020  4:17 Milena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spolupráca rodiny a školy v stredných školách
Autor: Ing. Ida Viglašová
Pracovisko: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Vedúci práce: Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
Oponent:PhDr. Drahomíra Kučírková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spolupráca rodiny a školy v stredných školách
Abstrakt:V diplomovej práci sa venujeme problematike spolupráce rodiny a školy počas vzdelávania adolescentov na strednej škole. Pozornosť orientujeme na všetky bežné okolnosti ovplyvňujúce akúkoľvek spoluprácu pedagógov a rodičov adolescentov, na postoje pedagógov ako i rodičov k danej problematike, prístupy na hľadanie príčin a dôsledkov pôsobiacich na kvalitu vzájomnej spolupráce pedagógov vyučujúcich na stredných školách, rodičov adolescentov študujúcich na stredných školách a žiakov, teda adolescentov ako takých. V práci predkladáme názory pedagógov a odborníkov zaoberajúcimi sa problematikou spolupráce rodiny a školy vo všeobecnom poňatí, ktoré dopĺňame svojimi postrehmi z vlastných skúseností v tejto oblasti, ako aj získanými informáciami z okolia. V empirickej časti sa zameriavame na zistenie konkrétnych spôsobov spolupráce študujúcich adolescentov na konkrétnych stredných odborných školách a gymnáziu, ich rodičov a samotných pedagógov z týchto stredných škôl. Výsledkom je vyhodnotenie vzájomnej spolupráce žiakov, rodičov a pedagógov na strednej škole, porovnanie skúseností, nápadov, vyvodenie konkrétnych záverov zo zrealizovaného výskumu, ako i predloženie konkrétnych doporučení. Zistenie, že spolupráca medzi rodinou a školou prebieha, je pozitívne, no na základe názorov respondentov musíme podotknúť, že spomenutá vzájomná spolupráca prebieha vo väčšine prípadov iba v prípade nejakého problému týkajúceho sa žiaka. Záverom vyhodnotenia predpokladov je konštatovanie, že celkový efekt spolupráce medzi rodinou a školou závisí od rôznych okolností a faktorov ovplyvňujúcich túto spoluprácu, ako aj konštatovanie, že vzájomná spolupráca je často ovplyvnená aj dôverou rodiny voči učiteľom, či formou spolupráce a vzájomnej komunikácie.
Kľúčové slová:adolescent, rodina, spolupráca, škola, žiak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene