Jul 8, 2020   3:53 a.m. Ivan
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Importance of Stable Family Environment During University Studies
Written by (author): Ing. Monika Danišovičová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Eleonóra Černáková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Význam stability rodinného prostredia v období vysokej školy
Summary:DANIŠOVIČOVÁ, Monika: Význam stability rodinného prostredia v období vysokej školy. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. -- Školiteľ: Ing. Eleonóra Černáková, PhD.- Trnava: Mtf STU, 2012 počet strán: Diplomová práca je rozdelená do dvoch základných častí: do teoretickej a empirickej. Teoretická časť diplomovej práce prináša základné pojmy a poznatky o rodine, funkciách rodiny, typoch rodín. V nosnej kapitole rozoberáme stabilitu rodinného prostredia, rodinné fungovanie, ohrozenie rodiny a sanáciu rodiny. Jedna z podkapitol je venovaná obdobiu mladej dospelosti, ktorá je zameraná hlavne na špecifickú skupinu populácie, ktorými sú vysokoškolskí študenti. V empirickej časti našej práce skúmame význam stability rodinného prostredia u študentov STU Mtf a TU Pdf pomocou metódy dotazníka. Zo získaných údajov sme zistili, že väčšina oslovených študentov komunikuje s rodičmi denne prípadne často, ich obsahová kvalita komunikácie je na dobrej úrovni a vzťahy v rodine hodnotia prevažne pozitívne. Zistili sme, že rodina má v živote študentov dôležité miesto. Výsledky prieskumu našej diplomovej práce možno zhodnotiť ako pozitívne i keď medzi oslovenými respondentmi bol aj minimálny počet študentov pre ktorých rodina nemá žiadny význam .
Key words:
rodina, stabilita rodinného prostredia, študent vysokej školy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited