Apr 3, 2020   7:53 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Educational problems at children from disadvantaged families
Written by (author): Ing. Zuzana Harabinová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: PhDr. Silvester Sawicki, PhD.
Opponent:PhDr. Ivan Schuller, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výchovné problémy u detí zo znevýhodnených rodín
Summary:HARABINOVÁ, Zuzana: Výchovné problémy u detí zo znevýhodnených rodín. (Diplomová práca) -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, Katedra inžinierskej pedagogiky. -- Školiteľ: PhDr. Silvester Sawicki, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2012. 88 s. Diplomová práca "Výchovné problémy u detí zo znevýhodnených rodín" je zameraná na výchovný problém záškoláctva u detí zo sociálne znevýhodnených rodín navštevujúce stredné odborné vzdelávanie. Cieľom predloženej diplomovej práce je zistiť za pomoci dotazníkovej metódy a riadeného rozhovoru, realizovanými s pedagogickými pracovníkmi školy na vybraných stredných odborných školách, aký je výskyt záškoláctva, aké sú príčiny a pohnútky žiakov, ktorí svoju neúčasť na vzdelávaní riešia únikom. Jedným z cieľov výskumu je overenie nášho podozrenia, na základe ktorého predpokladáme, že výskyt záškoláctva u detí zo sociálne znevýhodnených rodín bude vyšší, príčiny vzniku tohto problému budú odlišné a že významným faktorom pre vznik tohto problému bude zlé ekonomické a sociálne postavenie rodiny. Práca opisuje jednotlivé druhy znevýhodnenia, jej klasifikácie, sociálny status rodiny a žiaka, typológiu záškoláctva, postavenie školy a prevencie riešenia tohto problému. Praktická časť je zameraná na vyhodnotenie dotazníkového zberu údajov zameraných na výskyt záškoláctva a sním spojené špecifiká. Na záver sme sa pokúsili načrtnúť možnosti prevencie a riešenia záškoláctva u detí zo sociálne znevýhodnených rodín.
Key words:sociálne prostredie, sociálne znevýhodnenie, záškoláctvo, rodina, školské prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited