Dec 9, 2019   9:58 a.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Activities of informations management
Written by (author): Ing. Martin Jurča
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Význam didaktickej techniky vo vyučovacom procese
Summary:JURČA, Martin: Význam didaktickej techniky vo vyučovacom procese. [diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky.- školiteľ: Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.- Trnava: Mtf STU, 2012. 74 s. Diplomová práca sa zaoberá problematikou významu a využívania didaktickej techniky pri výučbe na strednej odbornej škole strojárskej v skalici. Jednou z hlavných tém bolo zisťovanie prostriedkov modernej didaktickej techniky , ktorá je podrobne popísaná v teoretickej časti. V tejto časti práce sa stretneme s vymedzením pojmov , so stručnou metodikou a ako a kedy danú DT efektívne využívať vo vyučovacom procese. Praktickú časť je venovaná diagnostickému výskumu, ktorý bol zameraný na kľúčové otázky spojené s využívaním didaktickej techniky vo vyučovacom procese na danej škole. Cieľom nášho výskumu bolo zhodnotiť materiálne vybavenie danej školy a využívanie DT , pripravenosť pedagógov a žiakov na prácu s touto DT a frekvenciu jej využívania, a jej význam vo vyučovacom procese. Ďalšou témou bolo vnímanie DT pedagógmi, ktorí ju využívajú, a žiakmi, ktorí sú vlastne "konzumenti" práce pedagógov, ale v neposlednej rade tiež vnímajú didaktickú techniku ako veľkého pomocníka pri výučbe. Respondenti, ktorý sa zúčastnili nášho výskumu boli žiaci tretieho a štvrtého ročníka Strednej odbornej školy strojárskej v Skalici a učitelia, ktorý na danej škole pôsobia. Pre realizáciu diagnostického výskumu bola zvolená dotazníková metóda, metóda riadeného rozhovoru a pozorovanie. Z našich zistení vyplýva, že výučba sa stáva pre študentov atraktívnejšou a zrozumiteľnejšou, ak sú správne motivovaní. Nie je teda divu, že je moderná didaktická technika pre výučbu využívaná stále častejšie, nápaditejšie a efektívnejšie a napomáha pedagógom a žiakom zdokonaľovať vyučovací proces .
Key words:didaktická technika, interaktívna tabula, dataprojektor, internet, počítač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited