Feb 25, 2020   11:43 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Training of employees as part of lifelong education
Written by (author): Ing. Monika Piršelová
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo charakterizovať systém vzdelávania v podmienkach ZSSK a navrhnúť odporúčania vo vzdelávaní zamestnancov ZSSK prvého kontaktu. Práca je rozdelená do dvoch základných častí. Prvé 2 kapitoly tvoria teoretickú časť, druhé 2 kapitoly sú praktickou časťou. Práca zahŕňa jedenásť obrázkov, trinásť tabuliek a sedem príloh. Prvá kapitola charakterizuje vzdelávanie všeobecne a ZSSK. V ďalších kapitolách diplomovej práce je opísaný a analyzovaný systém vzdelávania v podmienkach ZSSK. Na základe uskutočneného dotazníkového prieskumu spokojnosti zákazníkov s prístupom a jazykovou pripravenosťou zamestnancov ZSSK prvého kontaktu, posledná kapitola obsahuje návrh odporúčaní pre zlepšenie komunikačnej a jazykovej pripravenosti zamestnancov ZSSK prvého kontaktu.
Key words:vzdelávanie, dotazník spokojnosti s poskytovanými službami, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited