28. 2. 2020  8:37 Zlatica
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce: Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Autor: Ing. Eva Hajtúnová
Pracoviště: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce: Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na zistenie informovanosti a zúčastňovania sa učiteľov na ďalšom vzdelávaní, v súčasnosti prebiehajúcom na Slovensku, ako kontinuálne vzdelávanie. V teoretickej časti sú spracované poznatky čerpané z odbornej literatúry a zo zákonov. Táto časť práce objasňuje pojmy týkajúce sa vzdelávania, cieľov vzdelávania, kvalifikačných predpokladov učiteľov, opisuje systém ďalšieho vzdelávania učiteľov v Slovenskej republike od roku 1997 a nastupujúci systém kontinuálneho vzdelávania prebiehajúceho v súčasnosti. V praktickej časti sa realizoval prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť informovanosť učiteľov stredných škôl o ďalšom vzdelávaní učiteľov, ich motiváciu ku kontinuálnemu vzdelávaniu a príčiny nezúčastňovania sa tohto vzdelávania. Potrebné informácie sme získali prostredníctvom vlastného dotazníka, ktorý bol adresovaný učiteľom dvoch stredných škôl. Respondentov prieskumu tvorili učitelia Gymnázia Matky Alexie v Bratislave v počte 34 odovzdaných dotazníkov a Strednej odbornej školy v Myjave v počte 41 odovzdaných dotazníkov. Z výsledkov prieskume sme zistili napríklad, že učitelia si pod pojmom "ďalšie vzdelávania učiteľov" najviac predstavujú rozšírenie pedagogických a odborných spôsobilostí a informácie o vzdelávaní
Klíčová slova:vzdelávanie, akreditácia, vzdelávanie učiteľov, učiteľ, kontinuálne vzdelávanie, kreditový systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně