17. 2. 2020  13:49 Miloslava
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce: Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Autor: Ing. Eva Hajtúnová
Pracovisko: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce: Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na zistenie informovanosti a zúčastňovania sa učiteľov na ďalšom vzdelávaní, v súčasnosti prebiehajúcom na Slovensku, ako kontinuálne vzdelávanie. V teoretickej časti sú spracované poznatky čerpané z odbornej literatúry a zo zákonov. Táto časť práce objasňuje pojmy týkajúce sa vzdelávania, cieľov vzdelávania, kvalifikačných predpokladov učiteľov, opisuje systém ďalšieho vzdelávania učiteľov v Slovenskej republike od roku 1997 a nastupujúci systém kontinuálneho vzdelávania prebiehajúceho v súčasnosti. V praktickej časti sa realizoval prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť informovanosť učiteľov stredných škôl o ďalšom vzdelávaní učiteľov, ich motiváciu ku kontinuálnemu vzdelávaniu a príčiny nezúčastňovania sa tohto vzdelávania. Potrebné informácie sme získali prostredníctvom vlastného dotazníka, ktorý bol adresovaný učiteľom dvoch stredných škôl. Respondentov prieskumu tvorili učitelia Gymnázia Matky Alexie v Bratislave v počte 34 odovzdaných dotazníkov a Strednej odbornej školy v Myjave v počte 41 odovzdaných dotazníkov. Z výsledkov prieskume sme zistili napríklad, že učitelia si pod pojmom "ďalšie vzdelávania učiteľov" najviac predstavujú rozšírenie pedagogických a odborných spôsobilostí a informácie o vzdelávaní
Kľúčové slová:vzdelávanie, akreditácia, vzdelávanie učiteľov, učiteľ, kontinuálne vzdelávanie, kreditový systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene