Mar 29, 2020   2:30 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The desing of innovations in the use of information and communication Technologies in the vocational training
Written by (author): Ing. Marcela Dvořáková
Department: Katedra inžinierskej pedagogiky (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Alexander Bilčík, PhD.
Opponent:Ing. Eva Tóblová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh inovácií vo využívaní informačných a komunikačných technológií na odbornom výcviku
Summary:DVOŘÁKOVÁ, Marcela: Návrh inovácií vo využívaní informačných a komunikačných technológií na odbornom výcviku. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Katedra inžinierskej pedagogiky. -- Školiteľ: Ing. Alexander Bilčík, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2012. 74 s. Diplomová práca má teoreticko-empirický charakter a jej cieľom je navrhnúť zlepšenia, ktoré dnešná moderná doba ponúka na zmenu spôsobu výučby predmetu odborný výcvik pre žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií. Prostredníctvom pedagogického experimentu overujeme správnosť voľby začlenenia interaktívnej tabule do výučby a jej účinok na žiakov Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave. V prvej časti sa venujeme teoretickým východiskám v oblasti používania informačných a komunikačných technológií a zisťovaniu významu premeny tradičnej školy na modernú. Charakterizujeme pôdu strednej školy, uvádzame charakterizáciu študijného odboru a konkrétne približujeme súčasný stav výučby v prostredí, kde následne realizujeme pedagogický experiment. Uvádzame dôvody, ktoré boli rozhodujúce pre zvolenie tejto formy prieskumu na overenie našich predpokladov. V druhej časti práce podrobne opisujeme priebeh výučby prostredníctvom interaktívnej tabule, venujeme pozornosť konkrétnym témam učiva, detailne sme sa zamerali na metodicko-didaktický postup. Empirická kapitola je postavená na interpretácii a zhodnotení výsledkov zistení na základe didaktickej skúsenosti. V tejto časti sme sa snažili zachytiť konkrétne postrehy z vyučovania. Za empirickou časťou nasleduje kapitola s odporúčaniami pre vedenie úseku praktického vyučovania na škole a vyvodenie záverov.
Key words:interaktívna tabuľa, výučba, odborný výcvik, grafik, aktivita, záujem, efektívnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited