Nov 14, 2019   8:22 a.m. Irma
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Encouragement of Collaborative Learning Based on Dynamic Groups
Written by (author): Ing. Ivan Srba, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Opponent:Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu
Summary:Naším hlavným cieľom je navrhnúť metódu pre vytváranie rôznych typov skupín a kolaboratívnu platformu, ktorá s využitím tejto metódy umožní efektívnu spoluprácu. Metóda uvažuje ako vstup viacero typov charakteristík používateľov, napr. záujmy, vedomosti, ale aj ich kolaboratívne charakteristiky, napr. argumentovanie a dosahovanie konsenzu. Na vytvorenie skupín sme využili v metóde prístup Group Technology, ktorý sme rozšírili hneď v niekoľkých aspektoch. Kolaboratívna platforma umožňuje používateľom vo vytvorených skupinách spolupracovať prostredníctvom niekoľkých kolaboratívnych nástrojov. Navrhli sme ju tak, aby existoval jednoduchý spôsob ako automaticky pozorovať dynamické aspekty vytvorených skupín. Metódu pre vytváranie rôznych typov skupín overujeme prostredníctvom implementácie navrhnutej kolaboratívnej platformy, ktorú nazývame PopCorm (Popular Collaborative Platform). Výsledkom experimentu je zistenie, že nami navrhnutá metóda dokáže vytvoriť také rozdelenie používateľov do skupín, v ktorých dokážu pracovať efektívnejšie a dosahovať lepšie výsledky v porovnaní so skupinami vytvorenými referenčnou metódou.
Key words:spolupráca, vzdelávanie, skupiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited