Oct 21, 2020   10:35 a.m. Uršuľa
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Switching overvoltages and resonances in electrical network
Written by (author): Ing. Matúš Kováč, PhD.
Department:
Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor:
doc. Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD.
Opponent:
Ing. Martin Horák
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spínacie prepätia a rezonancie v elektrizačnej sústave
Summary:Práca sa zaoberá problematikou vybraných typov prepätí v elektrizačnej sústave. Prvá časť tejto práce je zameraná na teoretický rozbor ferorezonančných prepätí a spínacích prepätí vyskytujúcich sa v sieťach s neúčinne uzemneným uzlom. Sú tu uvedené grafické a analytické metódy riešenia daných prepätí. Nasledujúca časť sa zaoberá využitím numerických metód na simuláciu ferorezonancie, ktoré sú porovnané s výsledkami grafických a analytických metód. Ďalej sú použité niektoré zobrazenia z oblasti nelineárnych dynamických systémov, ktoré sa používajú na analýzu nelineárnych obvodov. Záver práce je zameraný na modelovanie vybraných typov konfigurácií, na ktorých je demonštrovaný vznik ferorezonancie.
Key words:prepätie, ferorezonancia, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited