Apr 3, 2020   8:29 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Music Pavilion
Written by (author): Ing. arch. Žofia Adamovová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pavilón hudby
Summary:Cieľom záverečnej práce bakalárskeho štúdia bolo vypracovať projekt na stavebné povolenie vybratej témy -- hudobného pavilónu a pri vypracovávaní dodržať funkčné a normové požiadavky pre tento typ budovy. Obsahom práce je výkresová časť, ktorá obsahuje jednotlivé požadované výkresy projektu a textová časť. Tá pozostáva z technickej správy a výkazov výrobkov. Navrhnutý hudobný pavilón v sebe spája niekoľko funkcií a prevádzok. Hlavnou náplňou objektu je hudobná škola, ku ktorej prilieha koncertná sála so svojím zázemím. Druhotnými alebo doplnkovými funkciami sú služby kaviarne, administratíva či podzemné garáže. Objekt pozostáva z dvoch nadzemných a jedného podzemného podlažia. V najnižšom podlaží sa nachádza garáž a technické zázemie budovy. Na prvom nadzemnom podlaží sa spájajú funkcie vstupných priestorov, koncertnej sály a kaviarne. Posledné čiže druhé nadzemné podlažie zastrešuje výučbu rôznych hudobných odborov a administratívu. Železobetónový skelet so železobetónovými stenami tvoria kombinovaný nosný konštrukčný systém budovy. Kvôli vysokej podzemnej vode má budova navrhnutú základovú vaňu na pilótach. Hlavnou ideou návrhu bola hudba a zvuk. Ich vlastnosti a charakteristiky, ako intenzita, hlasitosť, premenlivosť či melódia, ovplyvnili počiatočný návrh a hmotový vývoj objektu. Ďalšími činiteľmi boli najmä okolitá urbanistická štruktúra a tvar pozemku. Všetky tieto aspekty ovplyvnili konečnú architektúru objektu. Budova pozostáva zo štyroch objemov pričom každá zastupuje jednu zo spomínaných funkcií. Svojím vzájomným posunutím akoby kopírovali breh jazera a reprezentujú zvukovú amplitúdu.
Key words:škola, jazero, amplitúda, Hudba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited