Apr 5, 2020   0:13 a.m. Miroslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Gallery
Written by (author): Ing. arch. František Ščury
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Opponent:Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Galéria
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie architektonického diela na úrovni projektu pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných častí. Zadaním je riešenie galérie súčasného umenia v zastavanom území mesta Bratislava v mestskej časti Ružinov. Vymedzený pozemok ponúka viaceré možnosti stvárnenia galérie. Dominantou prostredia je predovšetkým Štrkovecké jazero. Keďže sa navrhovaný objekt nachádza v blízkosti tohto jazera, inšpiráciou pre pôdorys a tvar bola najmä voda a to tak, že budova svojím tvarom vytvára akoby dve vlny prechádzajúce do seba zalamovanými strechami. Zároveň bol rešpektovaný základný tvar pozemku. Ďalšími významnými prvkami prostredia sú dobrá nadväznosť na dopravné komunikácie a pokojné prírodné prostredie. Výška zástavby nepresahuje tri nadzemné podlažia. Objekt je vyvýšený a vytvára predpolie smerom k vode, v súlade s regulatívmi v danom prostredí. Tvar aj hmotové usporiadanie vychádza z požiadaviek prevádzky na úrovni terénu. Návrh sa skladá z dvoch základných častí. Prvá slúži ako galéria, v druhej sa nachádza administrácia a prevádzka. V objekte sa nachádzajú predovšetkým výstavné priestory -- na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží je umiestnená aj reštaurácia a obchod, ale aj iné prevádzky pokrývajúce nároky návštevníkov a zamestnancov. Prednosťou objektu je na prvý pohľad jeho inovatívny tvar, rovnako i príjemná lokalita, ako aj možnosť prezentovať diela priamo do exteriéru a zabezpečiť dobré podmienky viditeľnosti smerom na severnú stranu, kde sú presklené steny s lamelami. Návrh sa nesie v ekologickom duchu z dôvodu využívania sklených lamiel ako zábrany voči slnečnému žiareniu do galérie, ale aj ako ochrany pred tepelnými ziskami v letnom období, galéria sa snaží využívať slnko aj na prirodzene presvetlenie vnútorných priestorov pomocou difúzneho svetla a ušetriť tak nároky na energiu. Tento projekt vniesol do danej lokality nové možnosti kultúrneho obohatenia návštevníkov, taktiež aj prvky novodobej architektúry do stále sa rozvíjajúceho prostredia.
Key words:galéria, bakalárka, umenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited