Apr 4, 2020   10:44 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of arrengements to improve marketing communication tools when creating a positive image in the company Henkel Slovakia, Ltd and its products
Written by (author): Ing. Martin Boledovič
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Opponent:Ing. Martin Hrablik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. a jej produktov
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu v spoločnosti Henkel Slovensko, spol. s r.o. a jej produktov. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoreticko-pojmovú charakteristiku marketingu, marketingovú komunikáciu a jej nástroje, ktorými sú reklama, vzťahy s verejnosťou, podpora predaja, osobný predaj a priamy marketing. Druhá časť je venovaná stručnej charakteristike spoločnosti, analýze využitia nástrojov marketingovej komunikácie spoločnosťou a vyvodením silných, slabých stránok vnútorného prostredia a príležitostí, hrozieb vonkajšieho prostredia spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o., hlavne divízie Beauty Care. Na základe zistených skutočností je v tretej časti bakalárskej práce vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie nástrojov marketingovej komunikácie. V štvrtej časti sú zhodnotené všetky prínosy a výhody navrhnutých riešení, ktorými môže spoločnosť získať väčší objem predaja, a tým si vybudovať lepšie postavenie na trhu.
Key words:marketing, marketingový mix, nástroje marketingovej komunikácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited