Dec 13, 2019   8:54 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to improve employees´ motivation through improvement of leadership style in the enterprise HOLLEN, s.r.o.
Written by (author): Ing. Ľubomíra Špačková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Barbora Sokolovská
Opponent:Mgr. Elena Nemetzová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov zdokonalením štýlu vedenia v podniku HOLLEN, s.r.o.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie motivácie zamestnancov zdokonalením štýlu vedenia v podniku HOLLEN, s.r.o. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. V teoretickej časti bakalárskej práce sú definované základné pojmy týkajúce sa vedenia ľudí a motivácie a tiež sú tu popísané štýly vedenia ľudí a ich vplyv na motiváciu zamestnancov. Analytická časť je zameraná na predstavenie podniku HOLLEN, s.r.o. a pomocou dotazníkového prieskumu je vykonaná analýza uplatňovaného štýlu vedenia v podniku. Tretia kapitol bakalárskej práce obsahuje návrhy opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov zdokonalením štýlu vedenia v podniku HOLLEN, s.r.o. a obsahom štvrtej kapitoly je zhodnotenie navrhovaných opatrení.
Key words:vedenie ľudí, motivácia, štýl vedenia ľudí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited