Dec 8, 2019   2:01 a.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design, energy and economic evaluation of water-heat pump water for hot water in a family house
Written by (author): Ing. Radovan Lapka
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
Opponent:doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie tepelného čerpadla voda – voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie tepelného čerpadla voda-voda pre prípravu teplej vody v rodinnom dome. Prvá časť diplomovej práce je venovaná teoretickým poznatkom o tepelných čerpadlách. Je tu popísaná funkcia tepelného čerpadla, rozdelenie tepelných čerpadiel, zdroje tepelnej energie a pracovné látky- chladivá. Ďalej sú teoretické poznatky ekonomického a energetického vyhodnotenia. V druhej časti je rodinný dom, pre ktorý sa navrhuje systém vykurovania TUV. Pre daný dom je navrhnutý systém tepelného čerpadla so zásobníkom a potrebnými vrtmi. Je vypracovaná cenová ponuka. Ako porovnávaný systém je navrhnutý kotol so zásobníkom, pre ktorý je taktiež vypracovaná cenová ponuka. Pre porovnanie výhodnosti je na základe parametrov daných systémov vypracovaná ekonomická a ekologická efektívnosť. Výsledkom je vyhodnotenie daných výsledkov.
Key words:kotol, energetická efektívnosť, ekonomická efektívnosť, Tepelné čerpadlo, voda-voda, studničný vrt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited