Feb 19, 2020   11:38 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of E-LEARNING in the educational process
Written by (author): Ing. Erik Rampáček
Department: Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Eva Tóblová, PhD.
Opponent:Mgr. Karol Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie e-vzdelávania vo vyučovacom procese
Summary:Cieľom mojej práce je upútanie pozornosti na vplyv informačných a komunikačných technológií, na zvyšovanie úrovne vzdelanosti vo všeobecnej ale aj odbornej rovine. E-learning, v súčasnosti ako nová didaktická metóda umožňuje vzdelávanie nielen dištančnou formou, ale naviac poskytuje ďalšie možnosti pre ostatné formy vzdelávania. Učiteľ sa týmto stáva tvorcom učebných dokumentov so špecifickým poslaním na kvalitu prezenčnej formy štúdia transformovať do cielene zostavených dokumentov v elektronickej podobe s využitím všetkých možných foriem prezentácie. Predmetom riešenia tejto diplomovej práce je preskúmanie súčasného stavu a dostupnosti materiálov, informovanosti študentov o nových zavádzaných technológiach, snaha o vytvorenie spolupráce študentov a učiteľov vo forme elektronickej komunikácie a vyhodnocovanie e-learningových a tréningových materiálov a to interdisciplinárne, t.j. z pedagogického a informatického hľadiska. Súčasťou práce je tiež dotazník, ktorý bol predložený na vypracovanie študentom Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Gbeloch. Táto práca je súčasťou výskumu skvalitnenia výučby Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Gbely. Získané a nadobudnuté informácie budú použité pre skvalitnenie úrovne výučby pre budúce generácie študentov. Informácie o kvalite a úrovni študentov, ktoré som nadobudol boli prekonzultované s pedagógmi, navrhnuté vylepšenia boli doplnené o bohaté skúsenosti učiteľov boli nakoniec aplikované na študentoch. V diplomovej práci sa tiež snažím zadefinovať požiadavky na učebné pomôcky, materiál na vytvorenie vhodných podmienok pre aplikáciu e.learning výučby z pohľadu skúseného informatika a pedagogickou praxou nezaťaženého začínajúceho učiteľa.
Key words:dotazník, e-learning, technológie, vedomosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited