Apr 1, 2020   5:34 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of improving ways of using lean principles in production management in the enterprise Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen
Written by (author): Ing. Ján Dočkal
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Opponent:Ing. Juraj Drahňovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdokonalenia využívania lean princípov v riadení výroby v podniku Continental Automotive System s. r. o., Zvolen
Summary:SÚHRN Táto práca sa venuje návrhu zdokonalenia využívania lean princípov v riadení výroby v podniku Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. so sídlom vo Zvolene. Cieľom práce je na základe analýzy výrobného procesu daného podniku a navrhnúť možnosti zlepšenia s prihliadnutím na princípy štíhlej výroby. Ako jedna z príležitostí na zdokonalenie sa ukázala možná aplikácia metódy mapovania hodnotového toku. Úlohou je preto navrhnúť takú metodiku aplikácie VSM, ktorá umožní spoločnosti popísať existujúci stav so zameraním na tok hodnôt, navrhnúť zlepšenie, pripraviť plán implementácie a navrhnuté zlepšenie realizovať. Práca je rozdelená do šty roch samostatných častí. Prvá, teoretická časť, popisuje východiská využitia lean princípov v riadení výroby. Rozoberá vývojové trendy v manažmente výroby. Podrobnejšie sa venuje štíhlej výroby a definuje základné lean princípy. Stručne sa dotýka i prístupov k budovaniu štíhlych podnikov. Druhá časť je analýzou podniku zameraného na zákazníka. Približuje podnik Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., cez jeho históriu, predmet činnosti a organizačné usporiadanie. Analyzuje priebeh výroby brzdových strmeňov. V závere hodnotí súčasný stav a identifikuje možnosť zdokonalenia využívania lean princípov. Tretia časť je návrhom metodiky aplikácie metódy VSM. Popisuje výber reprezentanta výrobkovej rady pre mapovanie, tvorbu mapy súčasného stavu materiálového a hodnotového toku. Súčasťou je aj návrh metodiky zberu a vyhodnocovania získaných informácií. Odhaľuje plytvanie a definuje možnú mapu budúceho stavu. Zavŕšením je návrh tvorby akčného plánu. Štvrtá časť hodnotí prínos návrhu pre podnik z hľadiska identifikácie činností pridávajúcich a nepridávajúcich hodnotu výrobku, z pohľadu podniku ale i z pohľadu zákazníka. Porovnáva predpokladané využívanie lean princípov v riadení výroby po aplikácii metódy VSM a realizácii akčného plánu s predchádzajúcim stavom.
Key words:riadenie výroby, výrobný proces, štíhla výroba, štíhly podnik, lean princípy, hodnota, hodnotový tok, materiálový tok, mapovanie hodnotového toku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited