Jun 5, 2020   2:08 p.m. Laura
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Proposal for implementation of a self-assessment according to the ISO 9004:2010 standard in a specified organization
Written by (author):
Ing. Renáta Rovná
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh postupu implementácie samohodnotenia podľa ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh implementácie samohodnotenia podľa normy STN EN ISO 9004:2010 vo vybranej organizácii. V teoretickej časti je stručne popísaný význam a štruktúra TQM a proces samohodnotenia vo vzťahu k manažérskym systémom. Druhá časť práce popisuje a hodnotí proces samohodnotenia v konkrétnej spoločnosti -- VUJE, a.s. a následne je vykonaná analýza pre výber najvhodnejšej a najprijateľnejšej metódy samohodnotenia v tejto organizácii. Na základe tejto analýzy bola vybraná metóda samohodnotenia, ktorá následne bola vo VUJE, a.s. implementovaná. Z výstupov samohodnotenia boli navrhnuté akčné plány zlepšovania procesov a po ich realizácii sú procesy opätovne hodnotené za účelom zistenia efektívnosti navrhovaných riešení a ich prínosov pre prax.
Key words:
samohodnotenie, komplexné manažérstvo kvality, spokojnosť zákazníka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited