Oct 22, 2020   11:39 a.m. Sergej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Solid state welding of large area combined metals
Written by (author):
Ing. Martin Gatial, PhD.
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave
Summary:
Predložená dizertačná práca pojednáva o vyhotovení bimetalov Cu-Ti a Al-Ti na výrobu targetov používaných v procese naprašovania (Sputtering Process). Vzhľadom na rozmery bimetalov a chemické zloženie zváraných kovov sa zvolila technológia zvárania explóziou. V práci sú popísané materiály použité pri výrobe targetov ich charakteristiky, vrátane ich čistoty, čo je v procese naprašovania veľmi dôležité. Skúmali a navrhovali sa vhodné parametre a podmienky procesu zvárania explóziou. Okrem návrhu technológie je práca zameraná na štúdium fyzikálno-metalurgických dejov, ktoré vznikajú v oblasti rozhrania zvarových spojov, ako aj na štúdium ich štruktúrnej stability. K stanoveniu predpokladaných intermetalických fáz (IMF) v oblastiach rozhrania zvarových spojov boli použité binárne diagramy Cu-Ti a Al-Ti. Binárny diagram Cu-Ti bol modelovaný v programe Thermo-Calc. Kvalita bimetalov sa hodnotila ultrazvukovou defektoskopiou, optickou mikroskopiou, meraním mikrotvrdosti a EDX mikroanalýzou. Z deštrukčných skúšok, bola použitá skúška na odrhnutie. Štruktúrna stabilita bola hodnotená programom Thermo-Calc s použitím databázy binárneho systému Cu-Ti. Na hodnotenie štruktúrnej stability sa použili vzorky po tepelnom spracovaní. Teploty žíhania pre bimetal Cu-Ti boli stanovené na 550 a 800 °C po dobu 1 h, 24 h, a 100 h. Pri bimetale Al-Ti bola žíhacia teplota 550 °C pri tých istých časoch. Následne boli tieto vzorky vyhodnotené optickou mikroskopiou, meraním mikrotvrdosti a EDX mikroanalýzou. Z výsledkov bodovej EDX mikroanalýzy bola pomocou programu Thermo-Calc spracovaná závislosť molárneho podielu prítomných fáz na rozhraní bimetalu Cu-Ti pri daných teplotách.
Key words:
zváranie explóziou, bimetal, metalografická analýza, meď, hliník, titán, tepelné spracovanie, Thermo-Calc, EDX mikroanalýza

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited