Dec 15, 2019   4:05 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal for improvement of the motivational system of the employees of the Volkswagen Slovakia, a. s.
Written by (author): Ing. Matej Pálka
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:Ing. Lucia Baňasová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.
Summary:Zameraním práce bolo analyzovať motivačné nástroje spoločnosti a následne navrhnúť zlepšenia. V prvej kapitole som priblížil obdobie, kedy sa začali formovať prvé manažérske systémy a s nimi aj potreba schopností ako pracovať s ľuďmi. V kapitole sa nachádza aj priblíženie samotného pojmu motivácia ako súčasť personálneho riadenia, ďalej definícia čo motivácia znamená, akým spôsobom môže byť motivácia vyvolaná a vysvetlenie základných pojmov motív a stimul. V rámci tejto kapitoly som tiež spomenul niektoré teórie motivácie, teórie potrieb a motivačného procesu. V ďalšej kapitole sa dostávam k predstaveniu spoločnosti Volkswagen a analýze motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen. V prípade zistenia nedostatkov bolo mojím cieľom navrhnúť opatrenia k ich vyriešeniu. Tieto nedostatky som hľadal pomocou dotazníka pozostávajúceho zo 14 otázok, ktoré boli zostavené na základe preskúmania motivačných nástrojov spoločnosti. Pri prieskume som zistil, že motivačný systém spoločnosti Volkswagen je nastavený veľmi zaujímavo, no napriek tomu sa po vyhodnotení dotazníka ukázalo, že v motivačnom systéme existujú nedostatky, ktoré by zamestnanci ocenili vyriešiť. Tu sa mi naskytol priestor na riešenie podnetov zamestnancov. V návrhu som sa zameral na úpravu finančnej odmeny a niektorých benefitov, pričom som sa snažil podnietiť súťaživosť zamestnancov. Na záver môžem skonštatovať, že sa mi podarilo analyzovať problematiku a následne navrhnúť nápravné opatrenia. Samotný návrh spolu s vyhodnotením návrhu sa nachádzajú v posledných dvoch kapitolách.
Key words:motivácia, pracovná motivácia, motivačné teórie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited