Feb 28, 2020   7:50 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occurrence of halogen derivates in natural environment and workplace
Written by (author): Ing. Marek Vajda
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Blinová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Halogénderiváty v životnom a pracovnom prostredí
Summary:V bakalárskej práci sa zaoberám problematikou halogénderivátov vyskytujúcich sa v životnom a pracovnom prostredí a taktiež s analytickou metódou FT-IR spektroskopia. V úvodnej kapitole som sa zameral na súhrn teoretických poznatkov o výskyte, výrobe a použití vybraných zlúčenín halogénderivátov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v životnom a pracovnom prostredí. Toxicita a hygienicko-ekologické aspekty vybraných halogénderivátov uhľovodíkov sú popísané v druhej kapitole. V tretej kapitole je pozornosť venovaná základným metódam stanovenia vybraných halogénderivátov a legislatívnym limitám v zložkách životného a pracovného prostredia. V praktickej časti bakalárskej práce sa venujem identifikácii funkčných skupín halogénderivátov metódou FT-IR vo vybraných látkach patriacich do tejto skupiny látok.
Key words:halogénderiváty uhľovodíkov, organická chémia, životné prostredie, pracovné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited