25. 5. 2020  10:35 Urban
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
Autor:
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá tematikou analýzy nástrojov marketingového mixu v podniku. Základnými nástrojmi sú produkt, cena, distribúcia, komunikácia, ktoré sa však, v súčasnej dobe čoraz viac diferencujú a definuje sa ich význam a vplyv na podnik. Bakalárska práca pozostáva z teoretickej, analytickej a návrhovej časti. V teoretickej časti práce je venovaná pozornosť predovšetkým objasneniu základných pojmov súvisiacich s marketingovým mixom a snahou o optimálne rozdelenie nástrojov v podniku. Čo najefektívnejšie využitie nástrojov, využitie potenciálu podniku. Správne rozloženie nástrojov marketingovej stratégie a zaujatie cieľových zákazníkov. Analytická časť sa venuje analýze súčasného stavu využívania nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica. Na základe poznatkov z teoretickej časti práce a na základe analýzy súčasného stavu využívania nástrojov marketingového mixu sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu. Záver bakalárskej práce je venovaný zhodnoteniu navrhovaných opatrení.
Kľúčové slová:produkt, cena, distribúcia, komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene