Jul 15, 2020   11:52 a.m. Henrich
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Proposal of the measures improving the employee motivation system in the company PCA SLOVAKIA, Ltd
Written by (author):
Ing. Dominika Lukačovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti PCA SLOVAKIA, s.r.o.
Summary:LUKAČOVIČOVÁ, Dominika: Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti PCA SLOVAKIA, s.r.o. Bakalárska práca- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2014. 65s. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza a návrh opatrení na zlepšenie súčasného systému motivácie v spoločnosti PCA SLOVAKIA, s.r.o. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola bakalárskej práce sa zaoberá pojmovo- teoretickým vymedzením motivácie a nasledovným popisom motivačných teórií, vplyvom motivácie zamestnancov na ich pracovný výkon, zdrojmi a faktormi pracovnej motivácie. Druhá kapitola analyzuje súčasný stav motivácie prostredníctvom dotazníkového prieskumu na vymedzenie hlavných motivačných faktorov, ktoré ovplyvňujú motiváciu zamestnancov v podniku. Konkrétne návrhy a odporúčania na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v PCA Slovakia, s.r.o. sú uvedené v tretej kapitole bakalárskej práce. Návrhy opatrení v oblasti motivácie zamestnancov a ich význam pre podnik sú zhodnotené v poslednej štvrtej kapitole bakalárskej práce.
Key words:
motivácia, zamestnanci, motivačné faktory, pracovný výkon

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited