Feb 21, 2020   4:23 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal to Streamline the Material Flow in BOURBON AP ltd. Nitra
Written by (author): Ing. Lenka Hubáčiková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Opponent:Ing. Ivana Ščasnovičová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v podniku Bourbon AP Nitra s. r. o.
Summary:SÚHRN HUBÁČIKOVÁ, Lenka: Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v podniku BOURBON AP NITRA s.r.o., Nitra [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.- Trnava: MTF STU, 2014. 59 s. Kľúčové slová: materiálový tok, materiál, zdokonalenie, logistika, manipulačná jednotka V bakalárskej práci sa snažím navrhnúť opatrenia na zefektívnenie materiálového toku v podniku Bourbon AP Nitra s.r.o. prostredníctvom získaných poznatkov. Cieľom bakalárskej práce je zvýšiť efektívnosť materiálového toku, znížiť náklady a zabezpečiť dlhodobú prosperitu firmy. Efektívnosť toku možno zabezpečiť vhodným využitím prvkov logistického reťazca. Ďalším cieľom bolo tiež analyzovať súčasný stav materiálového toku podniku, ktorý pomôže odkryť jednotlivé návrhy riešenia. V prvej časti bakalárskej práce je poskytnutý súhrn teoretických poznatkov nadobudnutých štúdiom. Teoretická časť pozostáva z charakteristiky materiálového toku, jeho rozdelenia z viacerých hľadísk, funkcií, rozdelenia podľa štruktúr, jeho analýzy a zdokonalenia, prepojenia logistiky s materiálovým tokom, prvkov logistiky a jeho technológií uplatňovaných vo výrobnom podniku. V druhej časti som uplatnila na analýzu súčasného stavu podniku nadobudnuté poznatky z prvej časti a informácie získané sledovaním v podniku. Analyzovanie súčasného stavu v podniku prinesie optimálne riešenia návrhu v tretej časti práce. Štvrtá časť pozostáva z hodnotenia návrhov a výhod, ktoré prinesú návrhy po ich zavedení v podniku.
Key words:Materiálový tok, Materiál, Logistika, Manipulačná jednotka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited